Kursy dla młodzieży, dorosłych

mlodziez
Młodzież i dorośli

 • Centrum Językowe PLIMAT organizuje i prowadzi kursy języków obcych dla młodzieży (10 - 18 lat)  i dorosłych oraz firm i instytucji.
 • Podstawowym celem każdego kursu jest wykształcenie umiejętności mówienia w obcym języku i rozumienia go przy zachowaniu akceptowalnej poprawności fonetycznej i gramatycznej. Dodatkowo każdy z kursów kształci umiejętność pisania i czytania w stopniu wymaganym profilem poszczególnych kursów.
 • Zajęcia są prowadzone według następujących podstawowych założeń:
  • szkoła stwarza słuchaczom warunki do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji, opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach
  • słuchaczowi należy pokazać, jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się
  • całość kursu jest wzbogacana o lekcje poświęcone odkrywaniu kultury krajów nauczanych języków
  • lektor ma za zadanie prowadzić lekcje maksymalnie w nauczanym języku
  • nauczanie teoretyczne powinno być zminimalizowane
  • lektor jest zobowiązany wziąć pod uwagę indywidualne uwarunkowania uczniów: wiek, motywację, predyspozycje językowe oraz profil psychologiczny.
  • lektor nie powinien mówić uczniowi tego, co słuchacz sam może powiedzieć
  • lektorzy poprawiają błędy tak, aby nie zniechęcić uczących się do mówienia
  • na zajęciach są wykorzystywane różne techniki, by wywołać realną potrzebę porozumiewania się w języku obcym. Dyskusje, symulacje, gry, praca w parach i grupach, filmy video, DVD, użycie internetu, itd. przeplatają się z bardziej tradycyjnymi formami nauczania, by zapewnić harmonijny rozwój wszelkich aspektów języka i zdolność używania go w rozmaitych sytuacjach.
 • Całość nauczania na kursach jest zorganizowana według programu 6 kołowego, który bierze pod uwagę wszystkie zagadnienia procesu uczenia się języka z aspektem ciągłego powtarzania umieszczonym w miejscu centralnym, jako kluczowym do osiągnięcia sukcesu. Jednak ostateczny kształt kursu i ewentualna przewaga jednego z zagadnień są uzależnione od jego profilu.
 • Postępy w nauce oceniane są na podstawie wyników pracy bieżącej oraz regularnych sprawdzianów (minimum czterech), których wyniki są zamieszczane w dziennikach zajęć.
 • Słuchacze, którzy zakończyli kurs ze średnią z testów min. 60% oraz uczęszczali na przynajmniej 70% zajęć otrzymują na zakończenie certyfikat o ukończeniu kursu z podaną oceną, poziomem zaawansowania i ilością godzin odbytych zajęć oraz mają możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 • Z końcem roku wszyscy słuchacze wyrażają swoje opinie o lektorze i szkole w anonimowej ankiecie, wyniki której brane są pod uwagę przy organizacji nauki w latach następnych

Grupy i zajęcia

 • Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka.
 • Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz w dniach spotkań z rodzicami. Dni wolne zostały uwzględniane przy ustalaniu liczby godzin kursu.

Ilość godzin przypadających na roczny kurs wynosi 65 jednostek 60 lub 75 minutowych, czyli średnio 2 RAZY po jedną jednostkę tygodniowo, od połowy września do połowy czerwca.

W strefie DLA SŁUCHACZY w dziale Różności i Podręczniki znajdziesz więcej informacji n.t. planów nauczania.
Joomla Template: from JoomlaShack